ISTOTY                      
SPOTKANIA                      
WARUNKI SPOTKAŃ                    
Podczas eksploracji planety mogą mieć miejsce różne spotkania. Zależą one od różnorodnych czynników. Czynniki te to rodzaj terenu i kombinacje różnych terenów, 
warunki panujące na planecie, występowanie w okolicy jakiegoś rodzaju terenu, forsowanie lub dużo częściej badanie, fakt zbadania lub nie danego pola,   
usytuowanie względem powierzchni cieczy oraz wykluczenia powyższych czynników.             
Ponadto odległość od promu w kombinacji z panującą grawitacją (im wyższe, tym większa szansa) zwiększają łączną szansę na spotkanie czegokolwiek.   
PRZEBIEG SPOTKAŃ I PUNKTY ZWYCIĘSTWA                
Jeżeli spotkanie ma miejsce, u dołu arkusza pojawia się nazwa istoty oraz ewentualnie opis jej cech. Za spotkanie rzadkiej istoty oraz za rzadkie zachowania   
mogą być jednorazowo przyznane punkty zwycięstwa. Za schwytanie istoty otrzymuje się 1PZ. Za dostarczenie niektórych istot oraz eksponatów są dodatkowe punkty. 
Schwytaną istotę można spotkać ponownie dopiero po wypuszczeniu na wolność lub odwiedzeniu kolejnej planety. Punkty zwycięstwa zdobywa się również  
za konkretne realizacje danej strategii spotkania oraz za wykonywanie zdjęć Holaparatem tych istot, których się nie chwyta.       
Za wybór różnorodnych strategii spotkania z daną istotą mogą być przyznane punkty.            
Czasami przyznawane są także przy ucieczce. Z tego wszystkiego najwięcej punktów generują spotkania z istotami rozumnymi.      
KATEGORIE ISTOT                    
Istota żywa – tradycyjna istota określona modyfikatorami. Zwykle można chwytać. Spotkania mocno ustandaryzowane, choć mogą mieć odchylenia.  
Istota żywa, której nie można schwytać – to samo, ale brak możliwości schwytania. Mniej ustandaryzowane spotkania.      
Złożona roślina – spotkania niestandardowe. Nie można chwytać. Brak modyfikatorów i wskaźników.          
Wytwory obcej inteligencji – spot. niestandardowe. Można przetransportować na gwiazdolot, za co będzie dużo PZ. Zwykle posiadają wagę, czasami inne cechy.
Rozumni obcy  – spotkania niestandardowe. Nie można chwytać. Zwykle brak modyfikatorów i wskaźników. Dużo PZ.      
CECHY ISTOT                    
Większość istot opisana jest modyfikatorami i wskaźnikami czterech cech.            
Inteligencja – ma duży wpływ na porozumienie i nieco mniejszy na starcie. Im wyższa, tym korzystniejsze porozumienie i mniej korzystne starcie.    
Starcie – ma znaczenie podczas walki (chwytania i zabijania), im wyższe tym więcej szkód wyrządzi ekspedycji.        
Agresja – ma wpływ na każdy rodzaj strategii spotkania. Niska oznacza tendencję do ucieczki (korzystne przy starciu i ucieczce),       
zerowa neutralne usposobienie (korzystne przy porozumieniu), wysoka tendencję do walki oraz ścigania ekspedycji.        
Szybkość – ma znaczenie przy pościgach. Im wyższa, tym większa szansa, że ucieknie względnie dogoni ekspedycję.      
PZ za schwytanie – określa ile PZ się otrzyma po transporcie danej istoty na gwiazdolot (oprócz 1PZ za schwytanie zwyczajne).      
MODYFIKATORY                    
Przedział od -3 do +3. Są to tendencje związane z daną cechą wspólne dla całego gatunku. Jeżeli wynoszą słownie ‘zero’ wtedy wskaźnik też wyniesie 0.   
Mają największy wpływ na determinację danego wariantu strategii spotkania oraz na przyszłe wartości konkretnych wskaźników.      
WSKAŹNIKI                      
Przedział 0-12. Są to konkretne realizacje tych cech dla danego osobnika, zależne od modyfikatorów i czynnika los.        
Za każdy określony wskaźnik otrzymuje się zwykle 1PZ. Za wysoką ich wartość można otrzymać dodatkowe (czyli też za powtórne określenie wyższe niż poprzednio).
Określenie wskaźnika ma miejsce podczas realizacji danej strategii spotkania. Nieokreślone wskaźniki można określić na pokładzie gwiazdolotu,     
jeżeli schwyta się i zaniesie tam istotę. Wskaźniki mają znaczenie już podczas przebiegu danego wariantu spotkania.      
STRATEGIE SPOTKANIA - patrz Spotkania z istotami